Petr Marada

Doc. Dr. Ing. Petr Marada se jako akademický pracovník zaměřuje na výzkum opatření pro předcházení negativních vlivů zemědělské techniky na životní prostředí. Mimo aktivit na brněnské Mendelově univerzitě se věnuje i zemědělskému podnikání, které je zaměřené na podporu mimoprodukčních funkcí poškozené agrární krajiny. Vedle klasicky „produkčního“ hospodaření (na orné půdě, v ovocných sadech, travních porostech a pozemcích se zalesněnou půdou) též komplexně řeší návrh, zakládání, následnou péči, údržbu a správu široké škály agroenvironmentálních a klimatických opatření, krajinných a interakčních prvků v agrární krajině katastrů Šardic a sousedících obcí. Tato opatření předchází a minimalizují významnou míru erozního ohrožení, ztrátu půdní úrodnosti, zastavují pokles biodiverzity a obnovují nefunkční hydrologický režim. Cílem praktikovaného zemědělského hospodaření na ekofarmě Petra Marady je návrat života do takto poznamenané krajiny prostřednictvím přírodě blízkých, standardizovaných, strategiemi i zdroji podporovaných opatření v reálných podmínkách ekologicky zaměřeného hospodaření.

Výsledkem „životního“ projektu Petra Marady je pestrá škála funkčních opatření, která poskytují žádané ekosystémové funkce a služby v symbióze s ekologickým zemědělským hospodařením. Jím realizované zemědělské hospodaření je opakovaně oceňováno na národní i mezinárodní úrovni.